Condities

Onze condities

Op onze offertes zijn de volgende condities van toepassing:

Vertrouwelijk

De inhoud van deze offerte is eigendom van Transcriptie Online. Het is niet toegestaan deze informatie aan te wenden voor derden in de vorm van tekst of op welke wijze dan ook, noch te kopiëren of anders te gebruiken dan voor interne evaluatie, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Transcriptie Online.

Geheimhouding

Transcriptie Online is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke of beroepsplicht bekendmaking vergt. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

 

Bewaartermijn

Transcriptie Online bewaart uw audiobestand 30 dagen en uitgewerkt transcript 60 dagen. Hierna worden zowel het audio bestand als het uitgewerkte transcript automatisch verwijderd. 

Tarieven, geldigheidsduur, facturering en betaling

1. Prijzen worden berekend aan de hand van de gebruikelijke uurtarieven van Transcriptie Online zoals beschreven op www.Transcriptie Online.nl.

2. Het tarief voor de geleverde dienst wordt op één minuut naar boven afgerond.

3. Om voorafgaande zekerheid te vragen voor beoogde kosten heeft Transcriptie Online het recht een voorschot aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Tarieven gelden voor alle werkzaamheden zoals in offertes benoemd. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen. Voor zakelijke opdrachtgever dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor particuliere opdrachtgever dient de betaling vooraf te geschieden.

Informatievoorziening door Opdrachtgever

Opdrachtgever dient Transcriptie Online van alle benodigde opnamemateriaal te voorzien. Opdrachtgever dient zelf eerlijk te zijn over de kwaliteit van de opname. In alle redelijkheid dient deze naar behoren te zijn, wat inhoudt dat minimaal 80% van de informatie op de opname in één maal verstaanbaar moet zijn. Indien dit niet het geval blijkt, rekent Transcriptie Online 15,- extra vergoeding per geluidsbestand. Ook worden de kosten die zijn ontstaan door het foutief opgeven van de kwaliteit nog met u verrekend.

Transcriptie Online behoudt zich het recht voor bij twijfel over de medewerking aan de gemaakte opname, deze niet uit te werken. 

Annulering

Indien Opdrachtgever na het inleveren van de opname de opdracht wenst te annuleren, wordt afhankelijk van het reeds verrichte werk een percentage van de afgesproken prijs in rekening gebracht, met een minimum van 10%.

Algemene voorwaarden

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Transcriptie Online, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van onze offertes en zijn standaard als bijlage bijgesloten. Door opdrachtverstrekking verklaart opdrachtgever van deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen.

Onze transcriptieservice

Opnamen uploaden via onze beveiligde server
Aanpasbare transcripties in Word
Direct uploaden via mobiele telefoon
Altijd een extra kwaliteitscontrole
Binnen 15 minuten een offerte

Beveiligde server
Een geheimhoudingsclausule kunnen we kosteloos voor u opstellen.

Aanpasbare transcripties
In Word of RTF-format, zodat u gemakkelijk aanpassingen kunt maken.

Offerte binnen 15 minuten
Zodat u snel weet waar u aan toe bent en gelijk uw interviews kunt uploaden.

Uploaden via uw mobiel
Via uw mobiele telefoon kunt u de interviews gemakkelijk uploaden.

Wij leveren transcripties aan

Transcriberen
Transcript
Transcriptie
Interviews transcriberen

K.P. van der Mandelelaan 110
3062MB Rotterdam
KvK-nummer: 08092341
Btw-nummer: NL809140408B01

© Transcriptie Online